ایران ، تهران ، خیابان آیت الله کاشانی ، نبش خیابان دانشور ، ساختمان دیپلمات